Geometrické plány

Geometrický plan (GP) je najdôležitejší technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv a slúži k zápisu zmeny údajov v katastri nehnuteľností.

Geometrický plán sa vyhotovuje na:
a/ rozdelenie nehnuteľností
b/ zlúčenie nehnuteľností
c/ obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
d/ určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
e/ zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby
f/ zameranie rozostavanej stavby
g/ vyňatie z lesného fondu alebo odňatie z pôdneho fondu
h/ priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného bremena)