Vytýčenie stavieb, hraníc pozemku

Vytýčenie hranice pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v terrene vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napr. správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena). Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa, ani nezanikajú práva k nehnuteľnostiam.

Presné vytýčenie pozemku a osadenie stavby je dôležité pre úspešné začatie každej stavby. Vytyčovanie je zabezpečované najmodernejšími prístrojmi a meracími postupmi. Vytyčovacie prvky a samotné vytyčovanie je nezávisle kontrolované, aby bola dosiahnutá čo najväčšia presnosť.