Porealizačné zameranie stavieb
(zameranie skutočného vyhotovenia)

Každá stavba, ktorej to určuje stavebné povolenie musí mať pri kolaudácii spracovanú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Zachytáva porealizačný stav stavebného objektu, spevnených plôch a inžinierskych sietí. Spolu s geometrickým plánom a vytyčovacím výkresom tvorí dôležitú prílohu ku kolaudácii stavby.

V Bratislave je potrebné túto dokumentáciu odovzdať správcovi digitálnej technickej mapy, ktorý ju prevezme, ak dokumentácia spĺňa všetky náležitosti. Dokladom o prevzatí takejto dokumentácie do digitálnej technickej mapy mesta je “Záznam o prevzatí”.