Geodetické práce

Geodetické práce pre líniové stavby

 • Geodetický elaborát na identifikáciu pozemkov a vlastníkov k daným pozemkom
  (ako podklad k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu)
 • Zameranie líniových stavieb

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie návrhov na vklad do katastra
 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Kúpno-predajné zmluvy
 • Zámenné zmluvy
 • Darovacie zmluvy
 • Zmluvy o vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu

Inžinierska činnosť vo výstavbe (viac informácií…)

 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné rozhodnutie